Regulamin

Regulamin sklepu internetowego shopbylook.pl

 

I. Wstęp

1. Sklep shopbylook.pl, dalej nazywany „Sklepem” jest prowadzony przez firmę:

SBL spółka cywilna

ul. Juliana Smulikowskiego 4

00-389 Warszawa

NIP: 527-268-02-01, REGON: 146204407,

dalej nazywaną „Sprzedającym”.

2. Administratorem danych osobowych jest SBL spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Juliana Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa.

3. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

4. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje  podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

6. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji email). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin strony Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

8. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

9. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. 

10. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

 

II. Ogólne warunki korzystania ze sklepu

1. Sprzedający przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie oferowanych przez Sklep towarów.

2. Zamówienia można składać w trybie ciągłym (24 godziny na dobę), za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedającym, tj. SBL spółka cywilna z siedzibą w Warszawie. 

4. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do wypełnienia na stronie Sklepu formularza, w którym podaje:

a) imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych, nazwę firmy i NIP w przypadku innych Klientów;

b) adres email;

c) numer telefonu kontaktowego; 

d) adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych, adres siedziby w przypadku firm;

e) adres wysyłki, jeżeli jest odmienny od adresu zamieszkania/siedziby;

f) opcję dostawy spośród przesyłki pocztowej, przesyłki kurierskiej, paczkomatu Inpost;

g) opcję płatności spośród przelewu za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych (wskazanego przez Sprzedającego), przelewu bezpośredniego lub – wyłącznie w przypadku odbioru osobistego – gotówki.

6. W trakcie składania zamówienia lub w dowolnym czasie Klient może zarejestrować konto na stronie Sklepu. Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia w szczególności dostęp do historii i statusów zamówień Klienta oraz dostęp do schowka produktów Klienta. W celu rejestracji konta Klient podaje:

a) adres email stanowiący następnie jego login (identyfikator) niezbędny do logowania się na koncie;

b) hasło, składające się z co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej jednej wielkiej litery lub cyfry, którym Klient będzie autoryzował swoje działania na stronie Sklepu;

c) imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych, nazwę firmy i NIP w przypadku innych Klientów;

d) numer telefonu kontaktowego;

e) adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych, adres siedziby w przypadku firm.

W trakcie rejestracji Klient będący osobą fizyczną może podać również swoją płeć i datę urodzenia.

7. Zarejestrowane w sposób przewidziany powyższym punktem konto Klienta zostaje aktywowane po potwierdzeniu rejestracji przez Klienta poprzez kliknięcie linku wysłanego do niego na adres email wskazany w formularzu rejestracyjnym lub wklejenie go do okna przeglądarki internetowej.

8. Zarejestrowany Klient dokonując zakupu, po poprawnym zalogowaniu się na stronie Sklepu, wskazuje jedynie opcję dostawy i płatności oraz może wskazać do dostawy adres inny niż podany przy rejestracji jako adres zamieszkania lub siedziby.

9. Informacje zawarte w formularzach o których mowa w punktach 5 i 6 powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, jak również w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia. 

10. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz w trakcie składania zamówienia.

11. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

 

III. Umowa sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy złożyć zamówienie zgodnie z rozdziałem III niniejszego Regulaminu. 

2. Sprzedający przyjmuje zamówienia składane na stronie Sklepu online w trybie ciągłym. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do koszyka.

4. Rozmiary produktów na stronie Sklepu zgodne są z Tabelą Rozmiarów stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Do momentu zatwierdzenia zakupu przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku zamówienia, jak i swoich danych teleadresowych.

6. Wysłanie zamówienia przez Klienta poprzez zatwierdzenie zakupu przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze opcji płatności stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu  co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na adres email potwierdzenie zawierające informacje dotyczące numeru zamówienia, produktów i ich ilości w zamówieniu, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych wskazanym przez Sprzedającego lub płatność za zamówienie przelewem nie została uiszczona w określonym czasie, tj. 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia.

 

IV. Cena i sposoby płatności

1. Cena zakupu towarów podana na stronie Sklepu ma charakter wiążący - w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu zatwierdzenia przez Klienta zakupu przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze opcji płatności, aż do końca realizacji zamówienia. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie Sklepu.

2. Ceny towarów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT według stawek obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klient jest zobowiązany na własne ryzyko i koszt uzyskać pozwolenie i dopełnić wszelkich formalności związanych z importem towaru, w szczególności złożenia stosownych opłat, w tym celnych. Klient przejmuje wszelkie ryzyko związane z utratą bądź uszkodzeniem towaru od momentu dostarczenia go w uzgodnione miejsce przez Sprzedającego. Klient ponosi wszelkie koszty związane z rozładunkiem towaru i ewentualnymi opłatami wynikającymi z opóźnień powstałych w jego trakcie.

4. Ceny towarów na stronie Sklepu podane w walutach innych niż złoty polski mają wyłącznie charakter poglądowy. 

5. Klient dokonuje płatności za zamówione towary według swojego wyboru:

a) przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatności elektronicznych (wskazanym przez Sprzedającego), przed dostawą;

b) przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedającego o indywidualnym numerze w zależności od wybranej waluty przelewu, przed dostawą;

c) kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przed dostawą.

6. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu płatności elektronicznych) w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia.

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego należności za towar.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się na stronie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego przed dokonaniem zmian.

 

V. Odbiór towarów

1. Termin realizacji zamówienia umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki.

2. Zakupione towary dostarczone zostają pod wskazany przez Klienta adres przesyłką kurierską lub pocztową, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania zamówienia.

3. Opłaty za dostawę towarów są podawane w procesie składania zamówienia.

4. Przewidywany czas dostawy dla przesyłek kurierskich to jeden dzień roboczy od dnia następującego po dniu nadaniu przesyłki, natomiast dla przesyłek pocztowych nie powinien przekroczyć siedmiu dni roboczych, a w żadnym razie trzydziestu dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

6. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sprzedającego. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszona na stronie Sklepu oraz w koszyku podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przed zatwierdzeniem  składanego zamówienia.

7. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient, powinien dokładnie sprawdzić w obecności spedytora kompletność zawartości paczki oraz stan opakowania zewnętrznego i zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

9. Odbierając przesyłkę pocztową, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń sporządzić protokół szkody podpisany przez niego i pracownika urzędu pocztowego. 

 

VI. Gwarancja, zwroty

1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe i oryginalne. 

2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego towaru, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

3. Towar kupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jego niezgodności z umową.  

4. Reklamacje składa się drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub wypełnionym formularzem reklamacyjnym Sklepu i dowodem zakupu, osobiście, kurierem lub  rejestrowaną przesyłką pocztową na adres:

SBL s.c. ul. Skierniewicka 14/49 

z dopiskiem: „Reklamacja”.

5. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej reklamowany towar.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 (czternastu) dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru, wraz z kosztami przesyłki.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

8. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego odpowiednio przez Klienta i kuriera lub przez Klienta i pracownika urzędu pocztowego.

9. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania towaru i zwrócić niezwłocznie towar do Sprzedającego. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i następnie przysłanie - wraz z dowodem zakupu (paragonem / fakturą VAT) - na adres Sprzedającego na koszt i ryzyko Klienta zakupionego towaru w stanie niezmienionym (czysty, wolny od śladów używania, oryginalnie zapakowany). Pieniądze odesłane zostaną w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego zwróconego towaru na podany przez Klienta numer konta lub - w przypadku płatności kartą płatniczą - na kartę, z której dokonano płatności. Zwrotowi podlega kwota obejmująca cenę za towary objęte umową, co do której Klient skorzystał z prawa odstąpienia. 

10. Sprzedający odmawia przyjęcia zwrotu towaru uszkodzonego, niekompletnego, noszącego ślady używania lub bez dołączonego dowodu zakupy (paragon / faktura VAT).

11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 roku.

 

VII. Polityka prywatności

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz z Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu przesyłania Klientowi na jego adres email i telefon informacji marketingowych Sprzedającego, w szczególności o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

5. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego shopbylook.pl stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach strony sklepu shopbylook.pl. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego shopbylook.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W ramach sklepu internetowego shopbylook.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

9. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach sklepu internetowego shopbylook.pl, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

10. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego shopbylook.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze sklepem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy w świetle ogólnych przepisów prawa.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu, jaki i również ich modyfikacji, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.

6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli.

7. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.